Gästebuch

Gästebuch

Lesen Sie Erfahrungsberichte und teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen in unserem Gästebuch!

Schrijf een nieuw bericht voor het Gastenboek

 
 
 
 
 
 
 
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je E-mail adres wordt niet gepubliceerd.
Om veiligheidsredenen slaan we je ipadres 34.204.198.73 op.
Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat we het beoordeeld hebben.
We houden het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.
26 Einträge
Frans Pietjouw Frans Pietjouw schrieb am November 10, 2011 um 1:59 pm
Toevoeging bericht Frans Heemskerk
Beste Frans,

Bedankt voor je enthousiaste bericht over je Yamaha vleugel.
Wij van de redactie willen er nog aan toevoegen dat het mechaniek van de vleugel is uitgevoerd met een PTD.
Groet, Frans
Frans Heemskerk Frans Heemskerk schrieb am Oktober 12, 2011 um 5:31 pm
YAMAHA C5
Zo'n drie jaar geleden heb ik bij de 2dehands piano zaak van Fred Bockting in Amsterdam een prachtige Yamaha C5 gekocht. Dit instrument bleek in 2005 gereviseerd te zijn door Frans Pietjouw. De klank en de sustain zijn werkelijk fenomenaal en de aanslag is perfect. Ik had een andere restaurateur gevraagd om zijn mening te geven over dit instrument en deze wist gelijk door wie mijn vleugel was bewerkt.
Toen ik Frans Pietjouw een mail stuurde over mijn aankoop wist hij gelijk om welk instrument het ging. Ook nu wordt mijn instrument door hem onderhouden.
Een fantastisch intrument dat de meeste vleugels die ik tegen kom in de theaters waar ik speel met gemak overtreft.

Super!
Irina Parfenova Irina Parfenova schrieb am Juni 24, 2011 um 6:50 pm
My "reborn" Bechstein
I'm so glad with my "reborn" Bechstein! Special thanks to mr. Hugo de Groot from Avenhorn, who rebuild my piano. Now I'm able to play more softly and delicate on my instrument. I enjoy it! Still wondering about the PTDAE system.
Vincent Spannenburg Vincent Spannenburg schrieb am März 17, 2011 um 7:24 pm
Mechaniek volgens de PTD-norm

ENGLISH VERSION SEE BELOW!!

Het is nu alweer een tijd geleden dat mijn Petrof vleugel (Model III) een nauwkeurige aanpassing heeft ondergaan. Het zogenaamde Precision Tousch Design (David Stanwood) is erop toegepast. Hierdoor is de speelaard van het mechaniek er goed op vooruit gegaan.

Het was in april 2010, tijdens een seminar van de VvPN in Gieten, dat ik hierover contact had met Wim Feldhaus. Hij vroeg mij eens serieus na te denken over deze technische zienswijze. Toegepast op het mechaniek zou dat een goede verbetering betekenen van de speelaard. Het toucher zou gelijkmatiger worden, het volume groter, dus ook een meer dragende toon. Zodoende kwam Wim in juni bij mij in de werkplaats om het mechaniek door te meten en er zijn conclusie aan te verbinden. Afgesproken dat hij vlak voor de grote vakantie terug zou komen om het mechaniek mee te nemen naar zijn werkplaats. Daar zou hij het aan passen naar de inzichten van de PTD-norm. Tijdens de augustus maand staat het instrument er anders maar te staan.

In de maand juli opgehaald, bracht hij het mechaniek de eerste week na onze vakantie weer terug. Gelukkig, als je zelf pianospeelt is het niet fijn je instrument lang te moeten missen ondanks dat mijn eerste idee achter het PTD gebeuren was: cadeautje voor de volwassen pianist. De 193 cm staat namelijk regelmatig op podia waar beroeps om een vleugel vragen. Niet alleen voelt het goed voor jezelf, te weten dat je een goed instrument aflevert op de diverse podia, maar voor de pianist betekent het minder ‘werken’ achter de vleugel en dus muzikaal meer mogelijkheden hebben. Voor het theater zelf is het fijn om de zekerheid te hebben dat ze een goed instrument kunnen aan bieden.
Ook die dag werden er meerdere uren voor uit getrokken om het mechaniek afgewerkt te krijgen. Enige weken later kwam Wim nog eens terug voor het hoogste octaaf in de discant. Zelf heb ik daarna het mechaniek nog eens in zijn geheel afgeregeld.

Als ik nadenk over wat ik nu moet zeggen betreffende het behaalde eindresultaat is mijn eerste conclusie; daar hoef ik nauwelijks over na te denken!. De verandering is zo duidelijk. De verbetering die is doorgevoerd komt bij het bespelen van de vleugel goed tot uitdrukking. Het aangename egale spel maakt dat je veel ontspannender achter het klavier zit. Ook is hij merkbaar lichter gaan spelen. Het contact met de snaar (vooral bij pianissimo spel) wordt veel makkelijker gemaakt, is veel directer. Hierdoor heb ik ook het gevoel veel meer met de klankkleur te kunnen doen. De vleugel is (volgens een pianiste die regelmatig op de Petrof speelt) veel liever geworden. Kreeg ik voordat de vleugel ge-PTDeed was al welgemeende complimenten over het instrument, nu voelt een dergelijk waardering toch anders na deze succesvolle aanpassing.
Ik ben blij dat mijn verhuurvleugel deze aanpassing heeft ondergaan en raad ook anderen aan dit ten zeerste te overwegen na deskundig advies.

Mijn vriendelijke groet aan allen die dagelijks ervaren hoe heerlijk het is muziek te maken, met eigen stem of met ongeacht welk muziekinstrument. Voor mij is de vleugel favoriet!

Vincent Spannenburg (Muziekhuis Spannenburg, Raalte)Action according to the PTD standard

It has been a while now since my Petrof grand piano (Model III) underwent a precise adaption. The so-called Touch Precision Design (David Stanwood) was applied to it. This has resulted in a greatly improved performance of the action.

It was during a seminar of the VvPN at Gieten in the Netherlands in April 2010, that I discussed this with Wim Feldhaus. He asked me to think seriously about this technical point of view. Applied to the action, it was to result in a great improvement of its performance. The touch would be more even, the volume larger, and consequently, the tone more carrying. That is why in June Wim came to me at my workshop to test the action and draw his conclusions. We agreed that he would return just before the summer holidays to take the action with him to his workshop. There he would adjust it to the insights of the PTD standard. Otherwise, the instrument would only have stood idle in my workshop over the August month.

Collected in July, he returned the action in the first week after our holidays. Thank goodness! If you play the piano yourself, you don´t like to miss your instrument for a long time, even though my first thought behind the PTD thing was: ´a gift for the mature pianist´. For the 193 centimeters of it are frequently found on stages where professionals require a grand piano. Not only do you feel good yourself, knowing that you are delivering a good instrument onto the various stages, but for the pianist it also means less 'hard work' at the grand piano, hence having more musical possibilities. For the music hall itself, it is great to be assured of the possibility to offer a good instrument.
That day too several hours were set aside to get the action completed. Some weeks later, Wim came back again for the highest octave in the treble. After that I fine-tuned the entire action once again myself.

Thinking about what it is I should say as to the achieved end result, my first conclusion is: I hardly have to think about that! The change is so obvious. The improvement that has been carried out is well reflected in the playing of the grand piano. The pleasant, even playing makes you feel much more relaxed at the keyboard. Also its playing has become noticeably lighter. The contact with the strings (especially in pianissimo playing) is made much easier, is more direct. Because of this I also have the feeling that I can do a lot more with tone colour. The grand piano has (according to a lady pianist who regularly plays the Petrof) become a lot lovelier. Already getting sincere compliments about the instrument before it was PTD-ed, a similar compliment still feels different now after this successful change.
I am pleased my rental grand piano has undergone this adjustment and I advise others to consider this very strongly too after having obtained expert advice.

My best regards to all who daily experience how wonderful it is to make music, with one´s own voice or with any musical instrument. For me, the grand piano is favourite!

Vincent Spannenburg (Music Shop Spannenburg, Raalte, Netherlands)
Henk Kok Henk Kok schrieb am August 21, 2010 um 3:04 pm
Frans Pietjouw did apply PTD to my Yamaha G3 Grand Piano from 1987 in early 2010. The result is outstanding.
The piano is used a lot in my studio to make recordings for my band Four or More. The involved piano players are all very enthousiastic.
After my retirement in April 2012, I hope to use my studio more frequently.
I am cetrain to make many more nice recordings with several other line-ups.

Thanks again for this great achievement.

Ir. Henk C. Kok - Chemical Engineer and Jazz Musician
Larry Lobel Larry Lobel schrieb am Juli 21, 2009 um 2:02 am
Success to the PTDAE
It was a pleasure to see Frans again and to meet Wim at the Piano Technicians Guild convention in Grand Rapids, Michigan USA last week.

I welcome the founding of the PTDAE, and will do what I can to help. Almost all pianos in the world can be vastly improved with this method.

Larry Lobel, RPT
Petaluma, California USA
Licensed Precision Touch Design Installer